FINANCIEEL OVERZICHT 2022

opgesteld door de accountant van de Stichting

Stichting Samen Helpen We The Gambia

BALANS 31-12-2022

 Activa

31-12-2022

31-12-2022

Liquide middelen

INGB

14.661

14.661

16.664

Totaal

14.661

16.664

Passiva

Stichtingskapitaal

Kapitaal

14.661

16.664

14.661

16.664

TOTAAL

14.661

16.664

Stichting Samen Helpen We The Gambia

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2022

2021

Donaties/sponsoring

16.378

29.732

Kosten

Projectkosten

10.000

15.500

Transportkosten

2.730

4.501

Inkoop kerstpakketten/schoolmaterialen

1.969

1.665

Huur opslag

1.248

1.040

Inkoop materialen

-

441

Vergoedingen vrijwilligers in Nederland en in Gambia

139

471

Incidentele kosten

1.034

481

Algemene kosten

1.042

1.091

Som der kosten

18.162

25.190

1.784-

4.542

Bankrente en kosten

219-

174-

RESULTAAT

2.003-

4.368

Facebook Profile Widget

Gesponsorde waterput + het bord met de namen van de sponsoren

Voedseluitdeling door onze Stichting


Hulpgoederen uitdelen in compounds. Hartverwarmend het moment daarna van het uitpakken.

"SAMEN

Juffrouw Hedwig

met zingende

kinderen op de oude school.