Ogen vertellen je alles... of juist niets!

     Zover weg maar oh zo dichtbij………


FINANCIEEL OVERZICHT  2021 

opgesteld door de account van de Stichting 

Stichting Samen Helpen We The Gambia, Bandijk 61, 4251 MJ Werkendam

BALANS 31-12-2021


Activa

31-12-2021

31-12-2020

Liquide middelen


INGB

16.664

12.296


16.664

12.296
Totaal

16.664

12.296
Passiva


Stichtingskapitaal


Kapitaal

 16.664

12.296


16.664

12.296
TOTAAL

16.664

12.296               Stichting Samen Helpen We The Gambia, Bandijk 61, 4251 MJ Werkendam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021

2020

Donaties/sponsoring

29.732

17821
Kosten


Projectkosten

15.500

2650

Transportkosten

4501

1340

Inkoop voedselpakketten/schoolmaterialen

1665

1373

Huur opslag

1040

1.040

Inkoop materialen

441


Vergoedingen vrijwilligers in Nederland en in Gambia

471


Notariskosten i.v.m. ANBI-Status

481


Algemene kosten

1.091

697
Som der kosten

25.190

7.100

4.542

10.721
Bankrente en kosten

174-

190-
RESULTAAT

4.368

10.531


Stichting Samen Helpen We The Gambia, Bandijk 61, 4251 MJ Werkendam.
Toelichting op de BALANS en Staat van BATEN EN LASTEN boekjaar 2021.

 

De Stichting heeft geen eigen opslaggebouw in eigendom voor ingezamelde goederen maar huurt op jaarbasis een grote opslag- en inpakruimte in Werkendam. Daar worden het gehele jaar de door ons opgehaalde en geschonken goederen heengebracht, ingepakt en vervoer klaar gemaakt. Daarnaast beschikken wij over het gebruik van twee opslagen in The Gambia, waar de door ons verzonden goederen tijdelijk worden opgeslagen tot onze komst.


Verklaring / uitleg hogere Projectkosten:

Alle betalingen aan de projecten in 2021 zijn gedaan door onze ambassador in Gambia vanwege Corona. 

Normaal doet dit een afvaardiging van het bestuur, maar door Corona kon de afvaardiging dit niet zelf doen.  

In de toelichting van 2020 stond dat er nog gereserveerd project geld naar de school in Gambia moest. Ook is een bedrag daarin opgenomen voor de verdere bouw van de school.


Verklaring / uitleg hogere transportkosten:

Per jaar werden gemiddeld 3 zeecontainer ladingen verstuurd, waarin wij als Stichting goederen laten vervoeren naar The Gambia. Daar wordt het uitgedeeld door de dan aanwezige leden van het bestuur, vrijwilligers van de Stichting of onze ambassador

In de toelichting van boekjaar 2020 stond dat de transportkosten in 2021 aanzienlijk hoger zouden  uitvallen, omdat nog niet alles was verstuurd i.v.m. Corona.

Ook zijn in 2021 aanzienlijk meer goederen geschonken dan andere jaren, die ook verzonden zijn en die kosten  kwamen er bij. In totaal werden in 2021, 7 containers ladingen verzonden. Dat is dus meer dan het dubbele. 


Verklaring / uitleg hoger sponsorbedrag:

Buiten de normale inkomsten van schoolsponsoring in boekjaar 2021, is er ook nog een bedrag van  € 14.000,00 aan opbrengsten, door 8 verschillende kleine uitgevoerde acties en de actie voor de bouw van de nieuwe school, hetgeen zorgde voor een flinke financiële injectie. 

E-mailen
Bellen
Map
Info