Ogen vertellen je alles... of juist niets!

     Zover weg maar oh zo dichtbij………

BELEIDSPLAN 2020 / 2021 van

Stichting Samen Helpen We The Gambia, Bandijk 61, 4251 MJ Werkendam. 

Doelstelling zoals opgenomen in de statuten 
1e. De Stichting heeft als doel: het opzetten van projecten en het verrichten van activiteiten om de inwoners van Gambia te         helpen op het gebied van scholing, gezondheid, financiën, en kwaliteit van leven, en het verrichten van al wat hiermee               verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2e. De Stichting beoogt het algemeen nut.

3e. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

4e. Beloning beleidsbepalers bestaat alleen maar uit onkosten vergoeding en geen vacatiegelden, ook al is dat volgens de                    Statuten toegestaan.

Doelstelling in de praktijk uitgevoerd en voor de komende jaren gepland. 

Stichting Samen Helpen We The Gambia, zet zich in voor kleinschalige en directe hulp aan de jongste, maar boven alles de grootste bevolkingsgroep van The Gambia, DE KINDEREN.
De activiteiten van de Stichting richten zich vooral op het verbeteren van de voor ons zo vanzelfsprekende basisbehoeftes, die in o.a. The Gambia helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn.

ONZE SPEERPUNTEN:
Water, schoolopleiding, gezond voedsel, medische hulp en ontwikkeling door middel van sport.

Hoe deden we het en blijven we dit de komende jaren doen!

A.     Individuele hulp in financieel en materiele zin.

1 e.  Betalen van schoolfees, boekengeld en schooluniformen van de gesponsorde kinderen.
2 e. Het geven van kleding/schoenen, speelgoed en voedsel.
3 e. Het geven van specifieke gevraagde benodigde zaken zoals een rolstoel, naaimachine enz.

B.     Water, zodat er altijd voldoende schoon drinkwater is en voldoende voor de groentetuinen.

1  e. Het betalen voor het laten graven van waterputten door de lokale werknemers.
2 e. Het moderniseren en verbetering van bestaande putten. Dat doen we door er een ROPE PUMP van te maken. 
 
C.    Schoolgebouw/nieuwbouw

1 e.  Renovatie, voor zover nog nodig en zinnig, van het oude schoolgebouw en dependances, want de oude school moet in              september 2021 sluiten.
2 e. Een nieuwe school bouwen, de eerste 6 lokalen zijn bijna klaar. Wij hebben adviezen gegeven en bouwtekeningen gemaakt         en verstrekt en de eerste bouwbetalingen zijn gerealiseerd. Er worden uiteraard ook toiletten en watervoorzieningen             gerealiseerd.

D.     Medische hulp.

1 e.  EHBO-boxen voor elk te bouwen nieuw lokaal (18 in totaal)
2 e. Het verstrekken van zeer grote hoeveelheid verbandmiddelen en hulpmaterialen aan het Brikama Health Center en                     leesbrillen voor het Eye Hospital, eveneens gevestigd in Brikama The Gambia.

E.     Hulpgoederen.

1e.  Het op grote schaal inzamelen van allerlei geschikte hulpgoederen in de ruimste zin van het woord. Denk hierbij aan                 kleding, voedsel, schoenen, gereedschap voor skill centers, medicijnen, verbandmiddelen, rollators en dat soort zaken             en zeker niet in het allerminst voor heel veel geld aan zaden voor gerealiseerde en nog te realiseren moestuinen.
2e. Per jaar gemiddeld 3 zeecontainers waarin wij als Stichting deze goederen laten vervoeren naar The Gambia. Daar wordt         het uitgedeeld door leden van het bestuur of vrijwilligers van de Stichting.
F.     Sporthulp.

1e.  Beschikbaar stellen van oefenmaterialen en schenken van sportkleding en sportschoenen.
2e.  Kleinschalig organiseren van voetbal toernooien.


De wijze waarop onze Stichting inkomsten kreeg en verkrijgt.

1e   Jaarlijks worden door de sponsoren van de schoolkinderen via onze INGB-rekening van de Stichting het school-, boeken,        en kledinggeld overgemaakt.

2e  Sponsoren en/of vrijwilligers houden spontane inzamelingsactie op ludieke wijze. (Zie website).

3e  Bestaande sponsoren die jaarlijks een bedrag overmaken voor het algemeen nut, benaderen hun zakelijke relaties en                    verkrijgen zo giften die via onze bankrekening binnenkomen.

4e  Er is een tweetal andere ANBI-Stichtingen die jaarlijks onze Stichting met grote donaties/giften steunen

5e  Benefiet dag(en) organiseren.

6e  Geschonken goederen, welke niet geschikt zijn voor het doel onze Stichting c.q. niet bruikbaar zijn in The Gambia,                        worden met instemming van de schenker verkocht en het verkoop bedrag moet en wordt door de koper gestort op de                Stichting rekening.

7e  Grote partijen geschonken nieuwe schoenen en slippers worden zogenaamd verkocht. Potentiele andere                                            sponsoren/kopers kopen zogenaamd op papier een aantal paren, die ze niet krijgen want alles wordt in The Gambia                        uitgedeeld, maar men betaalt een klein bedrag per paar en dat wordt dan aan transportkosten gespendeerd. 


BEHEER VAN HET VERMOGEN / INKOMSTEN 

Het beheer van het vermogen werd en wordt vanaf de oprichtingsdatum uitsluitend gedaan op en via onze Stichtingsrekening bij de INGB-bank, IBAN-NL61-INGB 0007 2725 64 onder de naam Stichting SHWTG.

BESTEDING VAN HET VERMOGEN / INKOMSTEN
Het vermogen werd en wordt besteed aan de navolgende zaken:

1e. Betaling van de school-, boeken, en kledinggelden van de gesponsorde kinderen.

2e. Onderhoud schoolgebouwen en dependances, en in 2021 aan de nieuw te bouwen school in Ghana Town The Gambia.

3e. Het verwezenlijken van waterputten en/of modernisering. Lokale werknemers en onderdelen betalen.

4e. Medische hulp aan zieke kinderen door naar de dokter en/of het ziekenhuis te gaan en de onderzoekskosten en                            medicijnen te  betalen.

5e. Financiële individuele hulp aan gezinnetjes, vooral aan de gezinnen van de gesponsorde kinderen voor kopen voedsel en       onderhoud huisje ( krotje)

6e. Een jaarlijks terugkerende en steeds groter wordende post, transport kosten. Het betreft vervoerskosten van grote                    partijen geschonken en verzamelde goederen in Nederland van en naar de opslag, naar het containerbedrijf en via de              zeeschepen naar The Gambia. Vervolgens opslag- en vervoerskosten in The Gambia. Daarna kosten om de goederen te                    verspreiden en uit te delen. De verwachting is dat de kostten van 2021 zeer hoog zullen uitvallen omdat er nog niet                    vervoerde partijen goederen  klaar staan, die in 2021 getransporteerd moeten worden.
7e. Jaarlijks terugkerende beheerskosten.

E-mailen
Bellen
Map
Info