Ogen vertellen je alles... of juist niets!

     Zover weg maar oh zo dichtbij………


FINANCIEEL OVERZICHT  2021 IN CONSTRUCTIE BIJ DE ACCOUNTANT

FINANCIEEL OVERZICHT 2020

Stichting Samen Helpen We The Gambia, Bandijk 61, 4251 MJ Werkendam

BALANS 31-12-2020


Activa

31-12-2020

31-12-2019

Liquide middelen


INGB

12.296

1.765


1.2296

1.765
Totaal

12.296

1.765
Passiva


Stichtingskapitaal


Kapitaal

12.296

1.765


12.296

1.765
TOTAAL

12.296

1.765               Stichting Samen Helpen We The Gambia, Bandijk 61, 4251 MJ Werkendam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2020

2019

Donaties/sponsoring

17.821

13.355
Kosten


Projectkosten

2.650

6.624

Transportkosten

1.340

3.146

Inkoop voedselpakketten/schoolmaterialen

1.373

983

Huur opslag

1040

1.040

Algemene kosten

697

1.005
Som der kosten

7.100

12.798

10.721

557
Bankrente en kosten

190-

173-
RESULTAAT

10.531

384


Stichting Samen Helpen We The Gambia, Bandijk 61, 4251 MJ Werkendam.
Toelichting op de BALANS en Staat van BATEN EN LASTEN boekjaar 2020.

 

De Stichting heeft geen eigen opslaggebouw voor ingezamelde goederen maar huurt op jaarbasis een grote opslag- en inpakruimte in Werkendam. . Daar worden het gehele jaar de door ons opgehaalde en geschonken goederen heengebracht, ingepakt en vervoer klaar gemaakt. Daarnaast beschikken wij over het gebruik van twee opslagen in The Gambia, waar de door ons verzonden goederen tijdelijk worden opgeslagen tot onze komst.

Bestuursleden/Beleidsbepalers en vrijwilligers zijn daar het gehele jaar door mee bezig. Hiervoor krijgen zij geen financiële vergoeding. Bestuursleden en vrijwilligers krijgen indien zij wensen een onkosten vergoeding voor aantoonbare gemaakte kosten.

Verklaring van het voor de Stichting zo ongebruikelijke hoge eindsaldo op 31-12-2020:

1e. In 2020 werd door uitbreiding van acties en sponsoren meer donaties/fondsen verkregen dan in 2019, namelijk € 4566,00

2e. Er zijn door het COVID-19 minder klaarstaande hulp goederen verzonden, daardoor zijn de transportkosten    € 1806,00 lager dan in 2019. Deze goederen staan nog opgeslagen en dienen dus in 2021 alsnog extra te worden verzonden. De transportkosten zullen in 2021 dus duidelijk hoger uitvallen.

3e. Er moet nog € 6750,00 gepland gereserveerd projectgeld naar onze school in The Gambia, maar door het Covid-19 konden wij daar niet na toe. In 2021 zal een manier worden gezocht om het verantwoord en veilig daar te krijgen. Opsturen heeft veel nadelen, het komt vaak nooit aan, een zeer lage koers met hoge verzendkosten of het verdwijnt in verkeerde handen.

E-mailen
Bellen
Map
Info